Frustrated couple arguing and having marriage problems. Domestic violence

Ако ви е страх да се приберете вкъщи, защото може да бъдете наранени, вие вероятно сте жертва на домашно насилие.

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки един акт или опит за:

 1. Физическо насилие: ако ви блъскат, удрят, ритат, удрят плесници; ако се хвърлят по вас предмети; или се отправят заплахи с оръжие или нараняване с него; ако ви се налага физическо възпрепятстване да напуснете дома си; ако ви заключат някъде против волята ви; ако ви се откаже наложителна помощ, когато сте болен, наранен или при бременност; ако ви възпрепятстват да потърсите медицинска помощ; ако някой бие децата ви; ако някой заплашва с физическо насилие ваши роднини или приятели и др.
 2. Сексуално насилие: ако някой ви принуждава да се събличате против волята ви; принудително ви подтиква към полово сношение против волята ви (включително и след побой); извършва с вас полови сношения с особена жестокост; умишлено ви лишава от сексуален контакт; проявява изключителна ревност и ви обвинява в любовни връзки с кого ли не;  принуждава ви да гледате и/ или да повтаряте порнографски действия и др.
 3. Емоционално и психическо насилие: ако постоянно ви критикуват, крещят и ви обиждат; ако игнорират вашите чувства; подиграват се на вашите убеждения; забраняват ви да ходите на работа; манипулират ви, използвайки лъжи; обиждат ваши роднини и приятели; не ви позволяват да се срещате с други хора и да поддържате отношения с близки и роднини; не ви позволяват  да се обаждате по телефона;  унижават ви пред хора; заплашват ви, че ще ви изгонят от къщи; заплашват да ви вземат децата; системно и несправедливо наказват децата ви или не ви  допускат до тях и др.

* За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 1. Икономическо насилие: налагане на пълен контрол над домашния бюджет от страна на член на семейството ви; когато някой се опитва изцяло да контролира семейния ви бюджет, сам да взема финансовите решения и да си присвоява всичките семейни доходи.
 2. Принудително ограничаване на:
 • личния ви живот;
 • личната ви свобода;
 • личните ви права.
 1. Домашното насилие се извършва от лица,с които сте или сте бил в родствена връзка като:
 • съпруг/а или бивш съпруг/а;
 • лице, с което имате брак или сте във фактическо съпружеско съжителство (т.е. имате връзка и  живеете заедно на съпружески начала; споделяте общ дом, но без да сте обвързани чрез брак);
 • лице, от което имате дете (и в случаите, когато се намирате във фактическо съпружеско съжителство);
 • ваш възходящ или низходящ роднина;
 • възходящ или низходящ роднина на лицето, с което се намирате във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което се намирате в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лице, с което се намирате или сте били в родство по сватовство до трета степен включително;
 • лице, което ви е настойник, попечител или приемен родител.

Как можете да се защите?

На първо място целта е да се прекъсне контакт с насилника.Често, обаче, за жертвите е много сложно, невъзможно дори да предприемат каквито и да е мерки. Потърсете психологическа помощ! Така няма да сте сами и ще имате доверена среда, която да бъде до вас, колкото е необходимо!

Ето няколко стъпки, с които да кажете СТОП  на насилника в дома ви:

 1. Поискайте от всеки лекар да ви издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилието, оказано върху вас.
 2. Включете се в програма за превенция и защита от домашно насилие и програми, които осигуряват помощ на пострадали лица.
 3. Подайте молба до районното полицейско управление за налагане на спешни мерки за закрила от домашно насилие.
 4. Подайте молба за издаване на заповед за налагане на защитни мерки, причинени от домашно насилие до районния съд по постоянния или настоящия ви адрес направо или посредством районното полицейско управление. Към молбата се прилага и декларация за извършено насилие.